Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad samtalsbehandling. Den bygger på psykologisk teori och är en beprövad metod. Psykoterapi har goda, väl dokumenterade effekter vid olika former av psykisk ohälsa. Det gäller till exempel vid depression och ångesttillstånd, ätstörningar, sömnsvårigheter, personliga kriser och samlevnadsproblem.

Det finns många olika inriktningar inom psykoterapin. Inriktningarna har delvis egna modeller för hur man förklarar och behandlar psykiska besvär. Gemensamt är att förklaringar och erfarenheter från terapin ska hjälpa klienten att på olika sätt bättre kunna hantera svårigheter i livet och därigenom må bättre.

Psykoterapi kan bedrivas individuellt, i ett familjesammanhang eller i grupp.

 

Legitimerad psykoterapeut – vad innebär det?

En legitimerad psykoterapeut har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning till psykoterapeut, vilket innebär följande:

För att bli antagen till grundutbildningen i psykoterapi krävs en akademisk examen som sjuksköterska, socionom, psykolog, läkare eller annan examen med minst 120 högskolepoäng. Därefter följer en grundutbildningen i psykoterapi som, förutom teori, även inkluderar egenterapi och handledning. Efter avslutad grundutbildning samt därpå följande psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år kan man söka till den 3-åriga legitimationsgrundande utbildningen. 

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får användas endast av legitimerad psykoterapeut. Legitimationen innebär en kvalitetssäkring av verksamheten och trygghet för klienten.

Legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att teckna patientförsäkring och verksamheten står under insyn av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

 

Hur går det till?

Psykoterapi innebär regelbundna samtal med en psykoterapeut där man kommer överens om ett gemensamt behandlingskontrakt. Längden på behandlingen kan variera, allt från några veckor till flera år. Det beror dels på individens särskilda behov, men också på psykoterapiinriktning. När det gäller individuell behandling träffar man vanligen terapeuten en gång per vecka under 45 minuter. Vid familjesamtal och parsamtal är samtalstiden vanligtvis 90 minuter.

 

Undrar du över något?

Om du vill ha ytterligare information, kan du alltid kontakta mig via telefon eller mail. Jag svarar gärna på dina frågor.